Aydınlatma Metni - HAN Spaces Piyalepaşa Skip to content

Aydınlatma Metni

BAŞVURU FORMLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İmrahor Cad. Polat Ofis No:23 B Blok K:4 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş. (“PİYALEPAŞA”) olarak, işbu İletişim Formu’nda paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

• Piyalepaşa İstanbul projesi hakkında sizleri bilgilendirmek,
• Hizmet kalitesini artırmak, gayrimenkul pazarlama ve satışı süreçlerinde sizlerle iletişime geçmek,
• Her türlü pazarlama, kampanya, tanıtım, reklam ve iletişim çalışmalarını yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un 8/1 fıkrası uyarınca Polat Şirketler Topluluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren şirketler, iştirakler, teşebbüsler ile yine şirketler topluluğumuz faaliyetlerinde iş ve proje ortaklıkları dahil olmak üzere her türlü iş ve işletme bağı sebebiyle ortak ve belirli bir ekonomik faaliyette bulunan ya da Veri işleme faaliyetine ilişkin ortak bir karar mekanizması bulunan veri sorumlularıyla, söz konusu tüzel kişiliğin hâkim ya da küçük, hissedar ya da ortaklarının konut projeleri ve tedarikçilerine aktarılacaktır. Bahsi geçen *şirketler;

• Polat Yönetim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş
• Polat Kentsel Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
• Piyalepaşa Yönetim Danışmanlık A.Ş.
• Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı Ve Ticaret A.Ş.
• Polat Holding A.Ş.
• Pd Real Estate Development Kft
• Apd Real Estate Kft

*sicilde de yer alan açık unvanlarıyla yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiliklerdir.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınıza ilişkin başvurularınızı PİYALEPAŞA’ya iletebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin başvurularınızı,

Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “İmrahor Cad. Polat Ofis No:23 B Blok K:4 Kağıthane / İstanbul” adresine iletilmesi, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca PİYALEPAŞA ’ya daha önce bildirilen ve PİYALEPAŞA ’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

PİYALEPAŞA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde PİYALEPAŞA tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş.

HAN’da yerinizi alın!

İşinizi bambaşka bir boyuta taşımak için sizi de HAN’a bekliyoruz.